Installatieontwerp / engineering

Aanpassingen aan technische installaties zijn vaak complexer dan wordt verwacht. De mate van succes is afhankelijk van de details.

Met de scherpzinnigheid van Acutus worden juist deze details niet over het hoofd gezien.

Wij leiden voor u het hele traject in goede banen, vanaf de eerste analyse tot en met de oplevering. Uiteraard kan de vervolgstap gezet worden naar het onderhoudsproces en een Meerjarenonderhoudsplan. Dit bieden wij u in ons product Installatiebeheer.

Bij installatieontwerp en engineering kunt u denken aan het opstellen van:

i
Opstellen PvE

In de projectdefinitiefase wordt alle projectrelevante informatie geïnventariseerd en vastgelegd. Hierbij kunt u denken aan de ontwerpcondities van de installaties, de situering van huidige- en nieuwe installaties en de gebruikerseisen en -wensen aangaande het eindresultaat. Kortom betekent dit dat in deze fase de ambities, wensen en verwachtingen worden vastgelegd. Deze fase vormt de basis voor het ontwerpproces.

Opstellen VABI berekening

Middels het softwareprogramma VABI wordt er een warmteverliesberekening van de bouwkundige schil gemaakt. Hiermee wordt inzicht verkregen in de transmissie van het gebouw. Op basis van deze berekening kan er een goede keuze gemaakt worden ten aanzien van de selectie met betrekking tot de warmteopwekking. Ook wordt het verwachte energieverbruik hierdoor inzichtelijk.

Opstellen lichtberekeningen

Voor verschillende ruimten zullen lichtberekeningen worden opgesteld. Op basis van deze berekeningen kan er een optimale keuze gemaakt worden met betrekking tot de toe te passen lichtarmaturen en voorzieningen.

g
Opstellen RTO

Aan een optimaal functionerende regelinstallatie ligt een regeltechnische omschrijving (RTO) ten grondslag. Een RTO geeft weer hoe een regelinstallatie integraal moet functioneren en hoe de processen ingericht worden. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan:

 • Hoe de koude- en warmtevraag onderling geregeld wordt;
 • Sturingen op basis van luchtkwaliteit;
 • Hoe de afhandeling van storingen wordt geregeld evenals de situatie bij brand;
 • De opbouw van systemen en de wijze van visualisatie.

De RTO wordt conform de ISSO publicatie 69 opgesteld.

Opstellen gewenste systeem opzet (E)

Bij elektrotechnische installaties kan gedacht worden aan hoofd- en subverdelers, voedingen, aansluitpunten, verlichtingen en data-installaties. Voor het toepassen van elektrotechnische installaties zijn veelal meerdere opties mogelijk. Een juiste keuze en afstemming van deze installatiedelen onderling bepaald in grote mate de betrouwbaarheid, functionaliteit en energiezuinigheid van het systeem. Om deze reden is het van belang om een goede basis te ontwerpen voor deze installaties. Acutus ontwerpt hiervoor een nieuwe opzet en vertaald dit in een principeschema uitgewerkt in AutoCad.

Opstellen gewenste systeem opzet (W)

Bij klimaatinstallaties kan gedacht worden aan luchtbehandeling, opwekking, warmteterugwinning, regeltechniek en distributie- en afgiftesystemen. Voor het toepassen van klimaatinstallaties zijn veelal meerdere opties mogelijk. Een juiste keuze en afstemming van deze installatiedelen onderling bepaald in grote mate de betrouwbaarheid, regelbaarheid en energiezuinigheid van het gehele systeem. Om deze reden is het van belang om een goede basis te ontwerpen voor het hydraulische systeem met betrekking tot de klimaatinstallaties. Acutus ontwerpt hiervoor een nieuwe opzet en vertaald dit in een principeschema uitgewerkt in AutoCad.

Opstellen kostenramingen

De kostenraming geeft inzicht in de totale verwachte kosten voor het realiseren van het werk. Op basis van deze kostenraming kunnen financiële afwegingen worden gemaakt in bijvoorbeeld systeemkeuzes. Daarnaast is de kostenraming een goede richtlijn en tevens toetsingkader voor de gevraagde aanbiedingen vanuit de markt. De kostenraming kan daarmee ook in de gunningsfase goede houvast bieden in de uiteindelijke keuze van de aanbieder. Acutus stelt voor de ontworpen principeschema’s met betrekking tot post 4 als 5 een kostenraming op en bespreekt dit met opdrachtgever.

Opstellen werkomschrijving

In de werkomschrijving worden de volgende aspecten benoemd:

 • De te leveren materialen;
 • De uit te voeren werkzaamheden;
 • De kwaliteit van het werk wordt vastgelegd naast geldende wet- en regelgeving;
 • De toe te passen richtlijnen;
 • Service- en garantieafspraken;
 • De voorgestelde planning;
 • De op te leveren documenten.

Al met al omvat de werkomschrijving dus integraal de totale levering van het werk. De werkomschrijving wordt in concept opgesteld, waarna het met de opdrachtgever wordt doorgesproken. Vervolgens worden eventuele aanpassingen doorgevoerd en verwerkt in een definitieve versie. Deze versie wordt verstuurd naar de marktpartijen voor het uitbrengen van prijsopgaven. Acutus verzorgt het samenstellen van de werkomschrijving tot in definitieve vorm.